Instrukcja obsługi lokomotywy ET40 (numery 01-30)- wg producenta - pisownia oryginalna

 

W nawiasach kwadratowych przypisy autora strony.

 

Wskazówki dla dwóch sekcji lokomotyw (prowadzący i końcową):

Gotowość do pracy (jazdy):

Doprowadzenie obu sekcji lokomotywy do "gotowość do jazdy" przewiduje się ze stanu bezpieczeństwa i postoju według następujących wskazówek:

1. Wskazówki do ożywienia urządzenia - pod zasilanym siecią trakcyjną:

a) oby dwie sekcje wzajemnie połączyć - mechanicznie (sprzęgi), pneumatycznie (rurociąg) oraz sprzęgami elektrycznymi (sterowania i ogrzewania pociągu). Zabezpieczyć przed samorozpędem,

b) wybrać z obu sekcji, jedną - prowadzącą,

c) ożywienie sekcji (prowadzącej) lokomotywy wykona się w sposób następujący (przy pomocy sprężarki ręcznej):

- wyłącznikiem V25 w regulatoru ładowania Y1-4 włączymy baterie,

- w maszynowni sprawdzimy położenie zaworów, ewentualnie ustawimy ich do odpowiednich położeń,

- sprężarką ręczną uzupełnimy stan powietrza w zbiorniku pomocniczym na maks. ciśnienie dopuszczalne - trzeba sprawdzić na ciśnieniomierzu,

- otworzymy zawór pantografu,

- wyjdziemy z maszynowni - zamkniemy wszystkie drzwi wejściowe i sprawdzimy pewność zamknięcia,

przestawimy uziemiacze V3-1 i V7-1 do położenia (wyłączono) przez ręczną manipulację,

- dźwigniu wyłącznika A5-3 [na pulpicie maszynisty - przestawianie uszyniaczy],

- wyłącznik urządzenia A1-3 [wybierak] (po otworzeniu kluczem) ustawić do położenia "J" w sekcji prowadzącej, w położeniu tym zamknąć - klucz wziąć, i w położeniu "0" w sekcji końcowej przy wyłączonej baterii. Przez ożywienie sekcji prowadzącej uzupełni się pneumatycznie rozprowadzenie powietrzem ciśnieniowym również w sekcji końcowej,

- sprawdzić funkcjonowanie światła sygnalizacyjnego H1-3 (światło wskazuje stan włączono i odziemiono) [lampki te są w korytarzu],

- krótkim naciśnięciem przycisku A8-3 (cca 1 sec.) uruchomimy B5-3 [przekaźnik] i sprawdzimy funkcjonowanie lampki kontrolnej H4-3 [w żargonie zwanej "żółtkiem" sygnalizującej zadziałanie zabezpieczeń obwodów WN] (po uruchomieniu zgasi),

- krótkim naciśnięciem przycisku A11-3 [załączenie WS] włączymy główny wyłącznik N-1-1. Stan włączenia sprawdzić na wskaźniku H11-3 [lampka kontrolna - załączenie WS],

- zawór sprężarki A13-3 [przełącznik załączania sprężarek] ustawić do położenia A - automatycznie. Sprawdzić funkcjonowanie lampki sygnalizacyjnej H19-3 [praca sprężarki] - świeci przy pracy zespołu sprężarki,

- zawór wentylacji silników trakcyjnych A14-3 [przełącznik załączania wentylatorów] ustawić do położenia T [teraz na pojazdach to położenie jest oznaczane jako C - praca ciągła]. Po ożywieniu baterii - sprawdzać na miernikach w regulatoru ładowania Y1-4 przełączymy do położenia A [praca automatyczna], ewentualnie krótkoterminowo do następnego położenia P w celu zatrzymania wentylacji,

- krótkim naciśnięciem przycisku A1-5 [SHP] lub A2-5 [SHP - po stronie pomocnika] uruchomimy funkcjonowanie urządzenia SHP, Y1-5,

d) ożywienie przy pomocy sprężarki pomocniczej:

- wyłącznikiem V25 w regulatoru ładowania Y1-4 włączyć baterii,

- w maszynowni sprawdzić stan zaworów i ustawić ich do odpowiedniego położenia,

- otworzyć zawór pantografu,

- wyjść z maszynowni - zamknąć wszystkie drzwi maszynowni i sprawdzić dokładność zamknięcia,

- wyłącznik urządzenia A1-3 [wybierak] (po otwarciu przez klucz] ustawić do położenia "J" w sekcji prowadzącej, w położeniu tym zamknąć - klucz wziąć, i w położeniu "0" w sekcji końcowej przy wyłączonej baterii. Przez ożywienie sekcji prowadzącej uzupełni się pneumatycznie rozprowadzenie powietrzem ciśnieniowym również w sekcji końcowej,

- sprawdzić funkcjonowanie lampki sygnalizacyjnej H2-3 [w korytarzu] (jeżeli świeci, to wskazuje bezpieczny stan),

- włączyć wyłącznik A19-3 i przy pomocy sprężarki pomocniczej napompujemy zbiornik pomocniczy na maksymalne ciśnienie dopuszczalne - sprawdzać na ciśnieniomierzu i po osiągnięciu wymaganego ciśnienia wyłączyć,

- dźwigniu wyłącznika A5-3 [na pulpicie maszynisty - przestawianie uszyniaczy] ustawić do położenia włączono i sprawdzić funkcjonowanie lampki sygnalizacyjnej H1-3 [w korytarzu] (światło wskazuje włączenie),

- według potrzeby uzupełnimy ciśnienie w zbiorniku pomocniczym do dopuszczalnej wartości przy pomocy wyłącznika A19-3,

- krótkim naciśnięciem przycisku A8-3 (cca 1 sec.) uruchomić B5-3 [przekaźnik] i sprawdzić funkcjonowanie lampki sygnalizacyjnej H4-3 [tzw. "żółtko"] - po uruchomieniu zgaśnie,

- wyłącznik pantografów A4-3 ustawić do położenia P [podniesione]. Powstanie i wartość napięcia sieci trakcyjnej sprawdzić na kilowoltomierzu Q3-1,

- krótkim naciśnięciem przycisku A11-3 [załączenie WS] włączyć główny wyłącznik N-1-1. Stan włączenia sprawdzić na wskaźniku H11-3 [lampka kontrolna - załączenie WS],

- zawór sprężarki A13-3 [przełącznik załączania sprężarki] ustawić do położenia A - automatycznie. Sprawdzić funkcjonowanie lampki sygnalizacyjnej H19-3 [praca sprężarki] - świeci przy pracy sprężarki,

- zawór wentylacji silników trakcyjnych A14-3 ustawić do położenia T. Po ożywieniu baterii (przebieg sprawdzać na miernikach regulatora ładowania Y1-4)ustawić do położenia A, ewentualnie krótkoterminowo do położenia P, w celu zatrzymania wentylacji,

- krótkim naciśnięciem przycisku A1-5 [SHP] lub A2-5 [SHP po stronie pomocnika] ożywić (włączyć) urządzenie SHP; Y1-5.

e) W sekcji prowadzącej po ożywieniu przestawią się wszystkie elementy sterujące do położeń wyjściowych. Wyłącznik sterowania A1-3 [wybierak] ustawi się do położenia "0" - zamknie klucz i wyciągnie się. Bateria pozostaje włączona (wyłącznikiem V25 w regulatoru Y1-4)

f) W sekcji końcowej (po przejściu korytarzem w maszynowni sekcji prowadzącej i końcowej) wykonają się manipulacje w ograniczonym zakresie, tj.:

- wyłącznikiem V25 w regulatoru ładowania Y1-4 włączymy baterie,

- w maszynowni sprawdzimy położenie zaworów, ewentualnie ustawimy ich do odpowiednich położeń,

- sprężarką ręczną uzupełnimy stan powietrza w zbiorniku pomocniczym na maks. ciśnienie dopuszczalne - trzeba sprawdzić na ciśnieniomierzu,

- otworzymy zawór pantografu,

- krótkim naciśnięciem przycisku A8-3 (cca 1 sec.) uruchomimy B5-3 [przekaźnik] i sprawdzimy funkcjonowanie lampki kontrolnej H4-3 [w żargonie zwanej "żółtkiem" sygnalizującej zadziałanie zabezpieczeń obwodów WN] (po uruchomieniu zgasi).

Następnie wyłącznik sterowania A1-3 [wybierak] (po otworzeniu kluczem) ustawić do położenia "K" - zamknąć, klucz wyciągnąć.

g) W sekcji prowadzącej (po powrotu z końcowej sekcji) wyłącznik sterowania A1-4 [wybierak] (po otworzeniu) ustawić do położenie "V" - zamknąć i wyciągnąć klucz. Krótkim naciśnięciem przycisku A1-5 [SHP] lub A2-5 [SHP po stronie pomocnika] uruchomić urządzenie SHP; Y1-5

h) Z sekcji prowadzącej - stanowiska maszynisty - należy sprawdzić funkcjonowanie (obu sekcji):

kontrola funkcji bez napięcia z sieci trakcyjnej i wyłączonym wyłączniku głównym:

- przemieszczanie kierunkowych przełączników cylindrem A3-3 [nastawnik jazdy] i oddziaływanie cylindrów do wyrównywania ciśnień osiowych,

- bieg regulacje w całym zakresie (ze stopnia "0" na "V" i zpowrotom) za pośrednictwem nastawnika sterującego A3-3 włączenie obserwowania funkcjonowania odpowiednich lampek sygnalizacyjnych H15-3 [jazda na oporach] i H16-3 [jazda na bocznikach],

- przemieszczanie żaluzji systemu wentylacyjnego oporników rozruchowych - przy pomocy przełącznika A7-3 [przełącznik żaluzji A-T] z położenia A do położenia T i zpowrotom,

- przestawianie układu hamulcowego - wyłącznikiem A22-3 [przełącznik towarowy - osobowy] z położenia "O" do"T" i zpowrotom,

- odhamowywanie - przyciskiem A18-3 [popełnianie],

- piaskowanie - przyciskiem A15-3,

- likwidacja poślizgu - przyciskiem A21-3,

- odprowadzanie wody - przyciskiem A16-3 [w tym miejscu jest teraz przycisk: odblokowanie zadziałania zabezpieczeń WN],

- ogrzewanie miejsc odprowadzania wody - wyłącznikiem A17-3 [obecnie nie działa] i funkcjonowanie sprawdzić na lampce sygnalizacyjnej H21-3,

- ogrzewacze szyb przednich - przełącznikiem A5-4 ustawić położenie "1" i pobór prądu sprawdzać na amperomierzu w regulatoru ładowania Y1-4,

- oświetlenie mierników i rozkładu jazdy na stanowisku,

- światła sygnalizacyjne na przodu kabiny (stanowiska) i na przedzie ściśniętej gumy [między sekcjami] a ewentualnie według potrzeby pozostawić światła sygnalizacyjne.

kontrola funkcji przy zasilaniu z sieci trakcyjnej (pantograf opiera się o przewód sieci trakcyjnej oraz główny wyłącznik jest włączony):

- ogrzewanie pociągu - wyłącznikiem A6-4 wybierać odpowiednie położenia i obserwować funkcjonowanie lampki sygnalizacyjnej H11-3,

- ogrzewanie stanowiska (kabiny) maszynysty - przełącznikiem A4-4 wybrać odpowiednie położenia i obserwować funkcjonowanie

 

Ostrzeżenie: przy wprowadzaniu do stanu "gotowość do pracy" i przy następnej eksploatacji wyłącznik A6-4 [ogrzewanie pociągu] można włączyć bądź z jednej sekcji (prowadzącej) lub z drugiej (końcowej) sekcji. Jednak wyłącznik nie wolno włączać w obu sekcjach jednocześnie!! Zawsze tylko jeden wyłącznik A6-4 może być włączony!

 

2. Zmiana miejsc obsługi - sterowania:

Przy zmianie funkcje sekcji lokomotywy z prowadzącej na końcową i na odwrót (z końcowej na prowadzącą) należy również zmienić miejsce obsługi (kabiny maszynysty).

a) zmiana miejsca obsługi przewidywana jest w warunkach normalnej eksploatacji, w czasie postoju i podczas dokładnego zabezpieczenia obu sekcji przed samorozruchem,

b) zmiana miejsca obsługi i stanu funkcyjnego wypływa z następujących warunków:

 

zmiana stanu funkcyjnego - z prowadzącej na końcową:

- wyjściowe położenie przed zmianą stanu funkcyjnego - "gotowość do pracy" - wyłącznik sterowania A1-4 [wybierak] w położeniu "V". Zmianę wykonujemy następująco:

- wszystkie elementy sterownicze na stanowisku maszynysty ustawimy do wyjściowego (zerowogo) położenia, za wyjątkiem wyłączników oświetlenia sygnalizacyjnego (w razie potrzeby),

- osiągnąć stan bezpieczeństwa (oby dwóch sekcji) wskutek manipulacji:

1) wyłącznikiem A6-4 [ogrzewanie pociągu] wyłączyć ogrzewanie pociągu i sprawdzimy wyłączenie na wskaźniku H1-4 (jeżeli ogrzewanie było zastosowano),

2) wyłączyć maszyny pomocnicze (sprężarkę i wentylatory) oraz ich zawory A13-3 i A14-3 przestawić do podstawowego położenia,

3) wyłącznikiem A4-4 [ogrzewanie kabiny] wyłączyć ogrzewanie stanowiska maszynysty (jeżeli było włączone),

4) przyciskiem A10-3 [wyłączenie WS] wyłączyć główny wyłącznik i sprawdzić wyłączenie na wskaźniku H11-3 [wyłączenie WS],

5) przestawiając wyłącznik A4-3 [podnoszenie pantografów] do położenia "0" opuścimy pantograf,

6) przestawiając element sterujący A5-3 [uszyniacze] do odpowiedniego położenia wyłączymy i uziemimy.

- baterię nie należy wyłączać (wyłącznik V25 w regulatoru Y1-4 - pozostawić włączony)

- wyłącznik sterowania A1-3 (po odemknięciu) ustawić do położenia "K", zamknąć i wyciągnąć klucz,

- obsługa przejdzie do kabiny (stanowiska maszynysty) drugiej sekcji przez korytarz w maszynowni lokomotywy.

 

zmiana stanu funkcyjnego z końcowej na prowadzącą sekcję lokomotywy:

Stan wyjściowy przed zmianą - "gotowość do pracy" wszystkie elementy sterownicze na stanowisku znajdują się w podstawowych położeniach (wyjściowych) za wyjątkiem wyłączników oświetlenia sygnalizacyjnego - jeżeli zachodzi potrzeba, oraz wyłącznik sterowania A1-3 w położeniu "K". Zmianę wykonamy w następujący sposób:

1) wyłącznik sterowania A1-3 (po odemknięciu) ustawić do położenia "V", zamknąć i wyciągnąć klucz,

2) ożywić oby dwie sekcje lokomotywy:

- dźwigniu wyłącznika A5-3 [na pulpicie maszynisty - przestawianie uszyniaczy] ustawić do położenia włączono i sprawdzić funkcjonowanie lampki sygnalizacyjnej H1-3 [w korytarzu] (światło wskazuje włączenie),

- krótkim naciśnięciem przycisku A8-3 (cca 1 sec.) uruchomić B5-3 [przekaźnik] i sprawdzić funkcjonowanie lampki sygnalizacyjnej H4-3 [tzw. "żółtko"] - po uruchomieniu zgaśnie,

- wyłącznik pantografów A4-3 ustawić do położenia P [podniesione]. Powstanie i wartość napięcia sieci trakcyjnej sprawdzić na kilowoltomierzu Q3-1,

- krótkim naciśnięciem przycisku A11-3 [załączenie WS] włączyć główny wyłącznik N-1-1. Stan włączenia sprawdzić na wskaźniku H11-3 [lampka kontrolna - załączenie WS],

- zawór sprężarki A13-3 [przełącznik załączania sprężarki] ustawić do położenia A - automatycznie. Sprawdzić funkcjonowanie lampki sygnalizacyjnej H19-3 [praca sprężarki] - świeci przy pracy sprężarki,

- zawór wentylacji silników trakcyjnych A14-3 ustawić do położenia T. Po ożywieniu baterii (przebieg sprawdzać na miernikach regulatora ładowania Y1-4)ustawić do położenia A, ewentualnie krótkoterminowo do położenia P, w celu zatrzymania wentylacji,

- krótkim naciśnięciem przycisku A1-5 [SHP] lub A2-5 [SHP po stronie pomocnika] ożywić (włączyć) urządzenie SHP; Y1-5.

3) sprawdzić funkcjonowanie urządzeń obu sekcji [opisane wyżej]

4) po zmianie miejsca obsługi i wykonaniu manipulacji oby dwie sekcje lokomotywy znajdują się w stanie "gotowość do pracy" i przygotowane do eksploatacji.

 

3. Eksploatacja normalna:

a) rozruchy

Na rozruch lokomotywy wpływają miejscowe warunki toru kolejowego, atmosferyczne warunki podczas rozruchu oraz przede wszystkim wielkości i charakterystyki oporu jazdy zestawu pociągowego.

Z tego powodu technikę rozruchu należy przystosować do warunków i wpływają jak wyżej wymieniono. Oprócz znacznych różnic, jednak przytaczamy podstawowe wskazówki, które trzeba przestrzegać podczas każdego rozruchu pociągu (lokomotywy):

- wybraniem kierunku jazdy przez odpowiednią dźwignię na pulpicie A3-3 i po odhamowaniu, można cylindrem sterującym [nastawnikiem jazdy] włączyć odpowiednie stopnie regulacyjne ("wgórę") i rozpocząć rozruch lokomotywy. Lokomotywę należy rozruszać w taki sposób, żeby umożliwić ekonomiczne stopnie jazdy w okresie jak najkrótszym przy wymaganej szybkości lokomotywy. Przy tym jednak należy przestrzegać, aby włączanie poszczególnych stopni (oporowych) i jazdy (ekonomicznych), odpowiadało w danej sytuacji maks. przyspieszaniu, jednak żeby odbywało się to bez szkodliwych poślizgów,

- powstawanie szkodliwych poślizgów należy profilaktycznie wyeliminować przez piaskowanie w czasie rozruchu. Jeżeli jednak dojdzie do poślizgu, jest stosowne, poślizg wyeliminować hamulcem przeciwpoślizgowym u zestawu kołowego gdzie dochodzi do poślizgu automatycznie w odpowiednim położeniu wyłącznika A20-3 [przełącznik likwidacji poślizgu] lub ręcznie przyciskiem A21-3. Ewentualnie przez obniżanie (włączanie niższych stopni regulacyjnych "wdół") pociągowej siły lokomotywy tak, aż poślizg zostaje całkowicie wyeliminowany. Poślizg jest sygnalizowany optycznie światłem przerywanym, o ile jest w dopuszczalnych granicach.

W przypadku dalszego zwiększania poślizgu ponad dopuszczalną granicę, rozpoczyna działanie odpowiednie zabezpieczenie które wyłączy główny wyłącznik [WS],

- na stopniach przejściowych ("A" i "B") przy włączaniu stopni nastawnikiem sterującym nie wolno zatrzymywać się dłużej, niż trzeba, na okres wypływający z ciągłego biegu regulatora w kierunku "wdół" i "wgórę" przez wymienione stopnie.

Na wymienionych stopniach również świeci lampka kontrolna tak jak na stopniach rozruchu (oporowych) [świeci "jazda na oporach"], która po osiągnięciu ekonomicznych stopni jazdy sama się zgasi,

- jest bardzo przydatne podczas rozruchu obserwować odbiór prądu na amperomierzu trakcyjnym, wartość napięcia sieci trakcyjnej na kilowoltomierzu oraz do danych wypływających z wymienionych mierników dostosować technikę rozruchu.

 

b) jazda

Jazda uzależniona jest od warunków toru kolejowego oraz rodzaju sprzęgu pociągowego, ewentualnie od warunków atmosferycznych podczas jazdy pociągu. Sposób jazdy należy więc dostosować do wymienionych warunków. Oprócz różnych warunków (jak wyżej przytoczono) należy podczas każdej poszczególnej jazdy, z punktu widzenia ekonomicznego wykorzystywania energii elektrycznej i sekcji lokomotywy dotrzymywać następujące wskazówki:

- podczas jazdy jest stosowne wykorzystywać przede wszystkim ekonomiczne stopnie jazdy wypływających grupowym włączaniem grup silników do szeregu i równoległości, włączanie stopni tłumionego wzbudzania silników według możliwości jazdy [bocznikowanie]. O ile sytuacja to dopuszcza, wykorzystywać również biegu jałowego lokomotywy przez przestawienie nastawnika do zerowego położenia,

- zamontowane przyrządy pomiarowe w kabinie maszynysty umożliwiają obserwowanie wielkości ważnych do eksploatowania lokomotywy i wybierać odpowiedni sposób jazdy,

- sygnały drogowe, ewentualnie ich przenoszenie do kabiny maszynysty przez urządzenia SHP włącznie pozostałych urządzeń sygnalizacyjnych (ściąganie pantografów itp.) należy obserwować według odpowiednich przepisów użytkownika,

- o poślizgu podczas jazdy obowiązuje to, co już przytoczono w punkcie "rozruchy"

 

c) zatrzymanie

Zatrzymanie sekcji lokomotywy lub pociągu z normalnych powodów (np. - przed sygnałem, który znajduje się w położeniu "stój", lub przed wjazdem do stacji, ewentualnie z innych powodów) można wykonać w następujący sposób:

- cylinder sterowniczy (koło) na nastawniku sterowniczym ustawi się do zerowego położenia i zaczeka do zwrotu cylindra roboczego i głównego nastawnika do zerowego położenia. W zerowym położeniu lampka sygnalizacyjna H15-3 [jazda na oporach] zgaśnie,

- odpowiednim hamulcem pneumatycznym normalnie zahamujemy aż do zupełnego zatrzymania,

- ewentualnie można przestawić dźwigniu (zapasową) z dobranego kierunku jazdy do zerowego położenia na nastawniku sterującym, przewidując postój przez dłuższy okres czasu.

Po wykonaniu wymienionych zabiegów lokomotywa zatrzyma się w stanu "gotowość do pracy" przygotowana do dalszej eksploatacji.

 

4. Eksploatacja z uszkodzeniem:

Zastosowanie sekcji lokomotywy z uszkodzeniem można tylko wtedy, jeżeli dotrzymamy następujące warunki, założenia i wskazówki.

 

a) warunki

Przed rozpoczęciem eksploatacji obie sekcje lokomotywy są ożywione i znajdują się w stanu "gotowość do pracy". Obwody sterujące i zabezpieczające włączenie odpowiedniego urządzenia powinny się znajdować w doskonałym stanie - bez uszkodzenia. Również mierniki w odpowiednich obwodach muszą się znajdować w doskonałym - bez uszkodzenia - stanu.

 

b) założenia

Przewiduje się powstanie ewentualnego uszkodzenia tylko w jednej sekcji lokomotywy a to bądź w prowadzącej lub końcowej, w razie eksploatacji z uszkodzeniem.

Uszkodzenia w sekcji prowadzącej lub końcowej dzielą się według powstania następująco:

 

1) Uszkodzenia izolacyjne

W obwodach głównych:

a) złącz,

b) trakcyjnych grup silnikowych (jednak nie wolno dochodzić do samowzbudzania silników po powstaniu uszkodzenia podczas dalszego wirowania wirników przy pracy),

c) silników wentylatorowych chłodzenia oporników rozruchowych,

d) głównego nastawnika,

e) przełączników kierunku,

f) oporników rozruchowych,

g) prostowników zabezpieczających

 

W obwodach pomocniczych:

a) złącz,

b) silników wentylatorowych do chłodzenia silników trakcyjnych,

c) prostownika zabezpieczającego

 

2. Przerwanie obwodów

W obwodach głównych koło złącz lub poszczególnych urządzeniach w wymienionych obwodach.

W obwodach pomocniczych u złącz lub w poszczególnych urządzeniach wymienionych obwodów, wskutek czego powstaje strata chłodzenia silników trakcyjnych.

 

3. Zawiedzenie mechanicznej funkcji urządzenia

W obwodach głównych:

a) główny wyłącznik [WS] wyłączony nie można go włączyć,

b) główny nastawnik (zesztywnienie itp.),

c) przełącznik kierunku (zesztywnienie),

d) styczniki osłabiania wzbudzenia [bocznikowania],

e) wentylatory do chłodzenia opornika rozruchowego.

 

W obwodach pomocniczych:

a) wentylatory do chłodzenia silników trakcyjnych.

Przytoczone uszkodzenia przewidują uniemożliwienie pracy trakcyjnej sekcji lokomotywy.

 

A. Manipulacja:

Po powstaniu jednego lub więcej uszkodzeń w jednej lub obu sekcjach lokomotywy postępuje się według następujących wskazówek:

a) uszkodzenie sekcji prowadzącej:

Wyłącznik sterowania A1-3 [wybierak] (po odemknięciu) w sekcji prowadzącej ustawi się do położenia "Pv", zamknie się i wyciągnie klucz.

W sekcji końcowej wyłącznik sterowania [wybierak] pozostawi się w poprzednio ustawionym położeniu "K".

b) uszkodzenie w sekcji końcowej:

Wyłącznik sterowania [wybierak] (po odemknięciu) w sekcji końcowej ustawi się do położenie "Pk", w tym położeniu zamknie się i wyciągnie klucz.

Wyłącznik sterowania [wybierak] w sekcji prowadzącej pozostawi się w poprzednio ustawionym położeniu "V".

c) ostrzeżenie:

W przypadku powstania uszkodzeń:

- główny nastawnik (zesztywnienie itp.),

- przełącznik kierunku (zesztywnienie),

w uszkodzonej sekcji zamknie się odpowiednim zaworem doprowadzenie powietrza ciśnieniowego do napędów pneumatycznych.

 

B. Zastosowanie

Po zastosowaniu jednej z obu sekcji do pracy z uszkodzeniem należy wziąć pod uwagę następujące fakta:

Ze względu na obniżenie sił pociągowych i na dopuszczalne wzrastanie temperatury w sekcji bez uszkodzenia (która jako jedyna może wykonywać pracę trakcyjną), można oby dwie sekcje zastosować analogicznie z punktem "eksploatacja normalna" z odpowiednim ograniczeniem.